top of page

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„MultiPARA - Łamiemy Schematy” („Regulamin”)

z dnia 1 lipca 2022 r.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „MultiPARA - Łamiemy Schematy” („Akcja Promocyjna”) przez Polskie Pracownie Optyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-078), przy pl. Piłsudskiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870607, NIP 5252844007, kapitał zakładowy 200.000,00 zł („Organizator”). 

 

§1 Czas i miejsce trwania

 

 1. Akcja Promocyjna obowiązuje w dniach od 1 lipca 2022 roku do odwołania przez Organizatora. 

 2. Akcja Promocyjna obowiązuje wyłącznie w ramach sklepów stacjonarnych Organizatora na terenie Polski („Salony Organizatora”) i nie obejmuje zamówień składanych online.

 3. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Akcji Promocyjnej treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, pod adresem: Polskie Pracownie Optyczne sp. z o.o., pl. Piłsudskiego 2, 00-078 Warszawa, oraz u Doradcy Klienta w Salonach Organizatora.

 

§2 Warunki Akcji Promocyjnej

 

 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, będących klientami Organizatora („Uczestnik” lub „Uczestnicy”), które w okresie jej obowiązywania kupią więcej niż jedną parę okularów korekcyjnych i/lub przeciwsłonecznych (bez korekcji).

 2. Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie okulary, określone w §2 ust. 1, znajdujące się w asortymencie Salonów Organizatora.

 3. Uczestnik, który wyrazi chęć zakupu okularów objętych Akcją Promocyjną, uprawniony jest do uzyskania zniżki na najtańszą parę okulatów w przypadku zakupu:

 1. dwóch par okularów: pierwsze okulary 100% płatne, druga para okularów z 50% rabatem;

 2. trzech par okularów: dwie pierwsze pary okularów 100% płatne, trzecia para okulatów z 75% rabatem;

 3. czterech par okularów: trzy pierwsze pary okularów 100% płatne, czwarta para okulatów z 99% rabatem;

(„Zniżka”).

 1. Zniżka określona w §2 ust. 3 pkt a-c ma zastosowanie w przypadku zakupu pełnych okularów – szkieł oraz oprawy, zarówno w przypadku par płatnych w 100%, jak i kolejnych par objętych Zniżką.

 2. Zniżka przyznawana jest w ramach Akcji Promocyjnej, w ramach jednego zlecenia złożonego tego samego dnia, dla jednej osoby lub grupy osób – rodziny lub znajomych.

 3. W przypadku skorzystania przez Klienta (lub Klienta i jego rodziny lub znajomych) ze Zniżki, każdorazowe badanie wzroku jest płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym salonie optycznym.

 4. Okulary objęte Zniżką mogą mieć rózne moce korekcyjne.

 5. Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę, kupony podarunkowe ani inny ekwiwalent pieniężny, jak również nie jest wydawana z niej reszta. 

 6. Zniżka obejmuje wyłącznie okulary, wskazane w §2 ust. 1 pkt a-c i nie dotyczy innych soczewek kontaktowych, akcesoriów itp.

 

§3 Łączenie promocji

 

Akcja Promocyjna nie łączy się w żaden sposób z innym akcjami promocyjnymi, programami, czy ofertami Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów lub ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się. 

 

§4 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji Promocyjnej, można zgłaszać: (i) na piśmie na adres Organizatora: Polskie Pracownie Optyczne sp. z o.o., pl. Piłsudskiego 2, 00-078 Warszawa; lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: biuro@polskiepracownieoptyczne.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres do korespondencji; (iii) opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz (iv) żądanie reklamującego.

 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.

 

§5 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania zakupu w ramach Akcji Promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego: 

  1. w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, 

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji), 

  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego). 

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych,

  2. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

  3. prawo żądania usunięcia danych, 

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na warunkach opisanych w ust. 4 poniżej,

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 4. Pod adresem: biuro@polskiepracownieoptyczne.pl można uzyskać więcej informacji o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz o tym, jak Organizator korzysta z danych osobowych Uczestników. Ponadto na ten adres można przesyłać wszelkie wnioski oraz pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Organizatora i nie dotyczy ono w szczególności przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji Akcji Promocyjnej.

 6. W razie wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu względem:

  1. przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie; 

  2. przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że będą istniały uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.

 7. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach, dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Akcji Promocyjnej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

  1. spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem; 

  2. podmioty, przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora;

  3. podmioty zapewniające Organizatorowi usługi prawne i doradcze, wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne); 

  4. dostawcy usług, zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych).

 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej. 

 9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym nie dłużej, niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestnika są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

 10. Dane Osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 11. Postanowienia Regulaminu, a w szczególności postanowienia §5, nie wpływają na ewentualne uprawnienia i obowiązki, związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, wynikające z innej podstawy niż udział w Akcji Promocyjnej (np. w związku z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy sprzedaży okularów korekcyjnych lub wykonania badania wzroku w ramach działalności Organizatora). 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Akcji Promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora i dostępna w Salonach Organizatora, z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż trzy dni robocze. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

 2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

bottom of page