top of page

INFORMACJE O ZMIANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Drodzy Klientko/Kliencie,

 

Działając w imieniu Polskie Pracownie Optyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informujemy, iż z dniem 28 września 2022 r. wskutek zawartej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Italooptica Misiak spółka jawna z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy Struga 23/100, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000979951, NIP 7322208810. W związku z powyższym począwszy od 28 wrześina 2022 r. Polskie Pracownie Optyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-078), przy pl. Piłsudskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870607, NIP 5252844007, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, będzie sprawowała funkcję Administratora Państwa Danych Osobowych. Poniżej wskazujemy dane kontaktowe nowego Administratora Danych Osobowych.

 

Salon optyczne Italooptica oraz Gloomy Sunday w Łodzi, Zgierzu i Warszawie kontynuują działalność związaną z przeprowadzaniem okresowych badań wzroku.

 

Zakres oraz cel danych przetwarzanych przez salony nie uległ zmianie. Zapewniamy, że w dalszym ciągu zapewniamy bezpieczeństwo dla Państwa danych osobowych, które są w dalszym ciągu przetwarzane zgodnie z RODO. Jeżeli Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji, podstawą przetwarzania danych będzie realizacja zawartej umowy. Jeżeli jednak w związku ze zmianą Administratora Danych Osobowych nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, proszę o wysłanie wiadomości na e-mail biuro@pracownieoptyczne.pl W dalszym ciągu masz prawo:

· dostępu do swoich danych osobowych,

· sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· przenoszenia danych osobowych,

· wniesienia skargi do PUODO.

 

Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

· Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

· Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

· Pani/Pana zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

· Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

· nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

· nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

każda osoba, która uważa, iż przetwarzanie danych jej dotyczących odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

· przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;

· ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony;

· cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;

· zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

bottom of page